Pozvánka na 20. zasadnutie MsZ 04.03.2021

Vyvesené 26.2.2021
Zvesené 5.3.2021

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 4.3.2021, t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Návrh majetko-právnych úprav
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 01/2021 o umiestňovaní volebných plagátov
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 02/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
7. Rozpis rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2021 so záväznými ukazovateľmi - úprava
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Podolínec za rok 2020
9. Správa o činnosti Mestskej polície v Podolínci za rok 2020
10. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Lesy mesta Podolínec s r. o. za rok 2020
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

S ohľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia prosíme verejnosť o zváženie nutnosti byť prítomný na rokovaní, pričom informovanosť verejnosti bude zabezpečená online prenosom rokovania a zverejnením videozáznamu z rokovania.
Pre účasť na rokovaní sa vyžaduje negatívny 7 dňový test na COVID 19.


 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies