Pozvánka na 19. zasadnutie MsZ 10.12.2020

Vyvesené 4.12.2020
Zvesené 11.12.2020

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 10.12.2020, t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Návrh majetko-právnych úprav
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/2020, o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Rozpočtové opatrenie číslo 4 - zmena rozpočtu mesta Podolínec na rok 2020
7. Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2020
8. Správa Hlavného kontrolóra mesta Podolínec o výsledku kontroly na mieste rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad za rok 2019
9. Návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na I. polrok 2020
10. Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 a stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Podolínec k jeho návrhu
11. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2021
12. Schválenie dotácii poskytnutých z rozpočtu na rok 2021
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

S ohľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia prosíme verejnosť o zváženie nutnosti byť prítomný na rokovaní, pričom informovanosť verejnosti bude zabezpečená online prenosom rokovania a zverejnením videozáznamu z rokovania.

Materiály k MsZ (TU ODKAZ)

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies