Pozvánka na 17. zasadnutie MsZ na deň 19.10.2020

Vyvesené 14.10.2020

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 19.10.2020, t. j. pondelok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Návrh majetko - právnych úprav
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 3/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ s MŠ Podolínec
7. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu SR pre Mesto Podolínec na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
8. Správa Hlavného kontrolóra mesta Podolínec o výsledku kontroly na mieste rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad za rok 2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

 

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

 

S ohľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia prosíme verejnosť o zváženie nutnosti byť prítomný na rokovaní, pričom informovanosť verejnosti bude zabezpečená online prenosom rokovania a zverejnením videozáznamu z rokovania.

 

Materiály k MsZ (TU ODKAZ)

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies