Pozvánka na 14. zasadnutie MsZ 14.05.2020

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 14.05.2020,
t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Informácia o hospodárskych opatreniach Mesta prijatých v dôsledku poklesu príjmov z podielových daní
5. Návrh majetko - právnych úprav
6. Voľba prísediacich pre Okresný súd Stará Ľubovňa na funkčné obdobie rokov 2020 - 2024
7. Informácia o zriadení zberného miesta na ul. Lesnej
8. Správa z kontroly PHM - Opel Movano
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

 

Verejnosť sa môže zúčastniť rokovania pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies