Pozvánka na 15. zasadnutie MsZ 18.06.2020

Vyvesené 12.06.2020

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 18.06.2020,
t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Návrh majetko - právnych úprav
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
6. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Podolínec za rok 2019
7. Návrh Záverečného účtu Mesta Podolínec za rok 2019 a Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Podolínec za rok 2019
8. Správa Hlavného kontrolóra mesta Podolínec z kontroly PHM - Škoda Fabia
9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o. za rok 2019
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na II. polrok 2020
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

 

Materiály k MsZ [odkaz TU]

 

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies