Mestský úrad

Pozvánka na 11. zasadnutie MsZ 12.12.2019

Vyvesené: 08.12.2019
Zvesené: 12.12.2019

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 12.12.2019,
t. j. štvrtok o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Návrh majetko - právnych úprav
5. Rozpočtové opatrenie č. 10
6. Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2019
7. Návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Podolínec
9. Návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na I. polrok 2020
10. Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Podolínec k Návrhu programového rozpočtu na roky 2020 - 2022
11. Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022
12. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2020
13. Inventarizácia majetku mesta
14. Schválenie dotácii poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2020
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

MATERIÁLY K MSZ K STIAHNUTIU TU ---> https://www.podolinec.eu/materialy-k-11-msz-12-12-2019/

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť