OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 Základná škola s materskou školou, Školská 2, 065 03 Podolínec

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

     V súlade s § 20 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole sa v základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2021/2022.
Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 04. apríla 2022 a 05. apríla 2022 v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.
Zapísané do 1.ročníka musia byť všetky deti, ktoré sa narodili v čase od 01.09.2015 do 31.08.2016. a deti, ktoré pokračovali v minulom školskom roku v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Zapísať sa musia aj tie deti, u ktorých bude zákonný zástupca dieťaťa (rodič) žiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
 
Novelou zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) bola zrušená možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky, túto možnosť plne nahrádza žiadosť rodiča o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Podľa § 20, ods. 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, telefonický kontakt
 
K zápisu je potrebné priniesť :
- vyplnenú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do základnej školy podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami (pokiaľ bude podaná rodičom cez Edupage v termíne do 01. apríla, bude už v škole vytlačená a pripravená na podpis)
- prihlášku na stravovanie
- v prípade záujmu aj žiadosť o prijatie do školského klubu detí
- rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu k nahliadnutiu
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
- poplatok za pomôcky vo výške 12€
 
Tlačivá k zápisu žiaka do prvého ročníka budú uverejnené na webovej stránke školy https://zspodolinec.edupage.org v sekcii základné informácie/rôzne/tlačivá,formuláre.
 
Žiadosti je tiež možné doručiť aj prostredníctvom elektronickej prihlášky cez Edupage (v prípade tejto možnosti je nutné ju podať v termíne do 01.apríla 2022 ), prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. V súvislosti s opatreniami je nutné mať pri zápise prekryté horné dýchacie cesty.
Bližšie informácie k zápisu Vám poskytneme na tel.čísle 0904 675 420 alebo 052/4391137.

 
V Podolínci 04.03.2022 
                                                                                                                                          Mgr.Silvia Reľovská
                                                                                                                                              riaditeľka školy
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies