OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

V súlade s § 20, ods. 2 až 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10, ods. 1 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole sa v základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2020/2021.

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 20.apríla.2020 - 22.apríla 2020. V súvislosti s opatrením na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa zápis žiakov do 1.ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Zapísané do 1.ročníka musia byť všetky deti, ktoré sa narodili v čase od 01.09.2013 do 31.08.2014 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku povolený odklad povinnej školskej dochádzky. Zapísať sa musia aj tie deti, u ktorých bude zákonný zástupca dieťaťa (rodič) žiadať odklad povinnej školskej dochádzky.

Podľa § 20, ods. 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, telefonický kontakt


K zápisu je potrebné vyplniť žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do základnej školy a v prípade záujmu aj žiadosť o prijatie do školského klubu detí. Všetky ostatné náležitosti (rodný list, poplatok za pomôcky) budú riešené po obnovení prevádzky školy.

Vyplnené žiadosti zašlite mailom na adresu školy zspodolinec.sekretariat@gmail.com v termíne od 20.04.2020 do 22.04.2020. Tí zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť zaslať žiadosti elektronickou formou, môžu ju doručiť dňa 22.04.2020 (streda) v čase od 09.00 hod. do 10.00 hod. do budovy základnej školy.

Bližšie informácie k zápisu Vám poskytneme na tel.čísle 0911/278 115.


V Podolínci 27.03.2020Mgr.Silvia Reľovská riaditeľka školy

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies