Oznam predajcom na Podolínskom jarmoku 2023

Mesto Podolínec oznamuje predajcom na Podolínskom jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 22.07.2023  na Námestí Mariánskom nasledovné pokyny:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predajné miesta je možné rezervovať od 27.3.2023 do 15.6.2023 na Mestskom úrade v Podolínci u  Bc. Ivany Hanečákovej,  na tel. čísle 0951 621 215. /ide o všetky stánky okrem občerstvenia./

Predajné miesta pre stánky s občerstvením si môžete rezervovať na Mestskom úrade v Podolínci u Juliány Bialkovej, na tel. čísle 0910 486 333. Miesta s prístupom k el. energii sú obmedzené a pri rezervácii bude záujemca informovaný, či je možnosť zapojenia elektrickej prípojky.

Záujemcovia zašlú potrebné doklady  (link nižšie) k predaju poštou na adresu: Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, e-mailom: registratura@podolinec.eu alebo osobne u Bc.Ivany Hanečákovej na podateľni mestského úradu.

Daň za užívanie verejného priestranstva je potrebné uhradiť najneskôr  do 15.6.2023 na účet obce: IBAN SK19 0200 0000 0026 0611 0051 variabilný symbol – uvedený na rozhodnutí za užívanie VP, rozhodnutie Vám bude zaslané poštou. Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 15.6.2023 mesto ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Mesto do 7.7.2023 vydá povolenie k predaju, ak budú doložené všetky dokumenty uvedené v prihláške. 

Dňa 22.7.2023 od 6:00 hod budú na Mestskom úrade vydávané Povolenia na predaj.

Predaj  z motorových vozidiel je zakázaný

Predaj z karavanov obmedzený

__________________________________________________________________________________

Záujemca o účasť je povinný k prihláške predložiť:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

  1. kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, v prípade zmien aj dodatky  alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),
  2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
  3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
  4. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment.


 Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:

  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
  • doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na  uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.)

   2.  predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:

  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

 

 

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies