Ocenené osobnosti mesta

 

V každom meste a obci žijú ľudia, ktorým záleží na rozvoji a živote. Aj u nás poznáme osobnosti, ktoré primátor mesta ocenil.
Veríme, že sa ocenenie stane tradíciou a každý rok sa takéto osobnosti ocenia.

 

Páter Michal Zamkovský sa narodil v obci Toporec. Nedávno oslávil krásne životné jubileum 70 rokov.
V novembri 1976 v Bratislave zložil svoje prvé rehoľné sľuby a v máji 1980 bol tajne vysvätený na kňaza kardinálom Macharským v Zakopanom. Od roku 1990 pôsobí v kláštore redemptoristov v Podolínci a ako ľudový misionár , pôsobí na Slovensku aj v zahraničí. Páter Michal Zamkovský pôsobí misijnou činnosťou aj prostredníctvom televízie LUX. Svoju misijnú činnosť a pastoráciu rozšíril aj o knižné publikácie ,,Spovedal som Slovensko", ,,Sedem krokov k dobrej spovedi" a ,,Cesta blahoslavenstiev".
My, Podolínčania, sme vďační, že máme možnosť byť v kontakte s pátrom Michalom Zamkovským na svätých omšiach, adoráciách, chválach, ktoré sa konajú každú prvú nedeľu v mesiaci a na ktorých sa zúčastňujú veriaci zo širokého okolia a aj tým sa propaguje naše mesto. Máme možnosť sa s ním stretávať, porozprávať, mnohokrát nás vie vypočuť a povzbudiť.
Na návrh primátora mesta je páter Michal Zamkovský ocenený. Mesto Podolínec venuje pátrovi Michalovi Zamkovskému ďakovný list za duchovný rozvoj v meste Podolínec.

 

Brat Ing. Štefana Zimu

Ing. Štefan Zima sa narodil v Kežmarku. Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach. Na Žilinskej univerzite si doplnil vzdelanie v odbore súdny znalec v stavebníctve.
Je aktívnym poslancom mestského zastupiteľstva je od roku 1989. Stál pri zrode mnohých projektov realizovaných v prospech mesta. Jeho práca je prínosná.
Ing. Štefan Zima je viceprimátorom mesta, členom rady školy, predsedom finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve. Jeho odbornosť a prístup k riešeniu problémov ako aj k rozvoju mesta je prínosom pre náš Podolínec.
Na návrh primátora mesta je Ing. Štefan Zima ocenený . Mesto Podolínec venuje Ing. Štefanovi Zimovi ďakovný list za dlhoročnú prácu poslanca mestského zastupiteľstva a za rozvoj mesta Podolínec.
Ocenenie prevzal brat, Ing. Juraj Zima.

Ing. Jozef Vaľko

Ing. Jozef Vaľko sa narodil v Kamienke v roku 1964. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Technickej univerzite v Košiciach. Stál pri zrode firmy Polyform v roku 1993. V tom období bol aj majiteľom firmy. Od roku 2006 je konateľom firmy.
Stabilná firma Polyform pod jeho vedením poskytovala a poskytuje dlhodobo prácu mnohým Podolínčanom. Aj vďaka firme Polyform sa mesto rozvíja a je známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ing. Jozef Vaľko úzko spolupracuje s vedením mesta Podolínec , zapája sa do aktivít mesta. Je nápomocný pri zveľaďovaní a rozvoji mesta Podolínec.
Na návrh primátora mesta je Ing. Jozef Vaľko ocenený . Mesto Podolínec venuje Ing. Jozef Vaľkovi ďakovný list za rozvoj v meste Podolínec.

 

MUDr. Kamila Valovičová

MUDr. Kamila Valovičová sa narodila v Nitre. Lekárkou sa stala po vyštudovaní Lekárskej fakulty v Bratislave.
Do Podolínca prišla pracovať ako detská lekárka v roku 1981.
Okrem všeobecnej ambulantnej starostlivosti poskytuje deťom a dorastu preventívne programy, očkovanie, odporúča im správnu výživu. Dá sa povedať, že je pre svoje deti , svojich pacientov aj rodinným lekárom, pretože sa stáva poradcom rodiny pri zabezpečovaní optimálneho vývoja dieťaťa.
MUDr. Kamila Valovičová poskytuje v meste už 37 rokov profesionálnu lekársku starostlivosť s ľudským prístupom.
Na návrh primátora mesta je MUDr. Kamila Valovičová ocenená . Mesto Podolínec venuje MUDr. Kamile Valovičovej ďakovný list za dlhoročnú a zodpovednú prácu lekárky pre deti a dorast v meste Podolínec..

 

DHZ v zastúpení Peter Szentivanyi

Dobrovoľný hasičský zbor je zaradený v kategórii A celoplošného rozdelenia hasičských jednotiek. V skratke to znamená, že majú výjazd do 10 minút od ohlásenia udalosti operačným strediskom, rôzne špeciálne technické vybavenie, školenia, pohotovosť pri mimoriadnych udalostiach. Zbor je vybavený špeciálnou technikou na povodňové práce. Je pripravený vo dne i v noci pomáhať občanom mesta, ale aj mimo mesta Podolínec, profesionálne zasiahnuť a pomôcť pri každej udalosti. Tiež venujú pozornosť mládeži cez krúžok mladých hasičov. DHZ robí dobré meno mestu v okrese, na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Na návrh primátora mesta je DHZ ocenený. Mesto Podolínec venuje DHZ ďakovný list za obetavú pomoc pri povodniach, odstraňovaní následkov povodní a za iné aktivity vykonané v meste Podolínec.
Za DHZ prevzal ďakovný list predseda p. Peter Szentivanyi.

 

text: Mgr.M.Bučorová, Mgr. M.Tuželákova, foto. E.Válek, P.Valigurský

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť