Mestský úrad

INFORMÁCIA PRE NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

 INFORMÁCIA pre nezávislých kandidátov

Právo byť volený

Za poslanca mestského zastupiteľstva môže byť zvolený občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ mesta"), ktorý má trvalý pobyt v Podolínci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za primátora, mesta môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v Podolínci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

-            výkon trestu odňatia slobody,

-            právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

-            pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kandidatúra vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov nie je prekážkou pre kandidatúru vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do mestského a kandidátnu listinu pre voľby primátora mesta v listinnej forme osobne najneskôr 30. augusta 2022 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny sú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta). Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil (VZOR SPLNOMOCNENIA súbor .doc ). Splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do mestského zastupiteľstva  (VZOR KANDIDÁTNEJ LISTINY súbor .doc) obsahuje:

·           číslo volebného obvodu,

·           meno,

·           priezvisko,

·           titul,

·           dátum narodenia kandidáta,

·           pohlavie kandidáta (muž/žena),

·           zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie); údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

·           adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu),

·           vlastnoručný podpis kandidáta.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta (VZOR VYHLÁSENIA NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA súbor .doc), že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina") (VZOR PODPISOVEJ LISTINY súbor .doc) . V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica"); názov obce možno do podpisového hárku predpísať.

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine v meste Podolínec je 200 podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva môže kandidovať aj na primátora mesta. Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca mestského zastupiteľstva a tiež na funkciu primátora mesta, môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov mesta. Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby primátora mesta (VZOR KANDIDÁTNEJ LISTINY súbor .doc) obsahuje:

·           meno,

·           priezvisko,

·           titul,

·           dátum narodenia kandidáta,

·           pohlavie kandidáta (muž/žena),

·           zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie); údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

·           adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu)

·           vlastnoručný podpis kandidáta.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta (VZOR VYHLÁSENIA NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA súbor .doc), že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“ (VZOR PODPISOVEJ LISTINY súbor .doc)). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov mesta, názov ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov mesta a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica"); názov mesta možno do podpisového hárku predpísať.

Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných podpisových listinách.

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine v meste Podolínec je 200 podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kandidát na primátora mesta môže kandidovať aj na poslanca mestského zastupiteľstva.

Vzdanie sa kandidatúry

Kandidát sa môže najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

Vzor vzdania sa kandidatúry pre voľby do mestského zastupiteľstva súbor .doc

Vzor vzdania sa kandidatúry pre voľby primátora mesta súbor .doc 

Vzdanie sa kandidatúry musí byť doručené predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečí jeho zverejnenie vo volebných miestnostiach. Vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť.

Ak sa kandidát vzdal po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

 

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies