Mestský úrad

Harmonogram vývozov tuhého domového odpadu na rok 2017

 Zelená nálepka - vývoz každý týždeň v stredu

 

Vývoz TDO

Žltá nálepka

                        Červená nálepka

 

             Biela nálepka

Január

11.01.2017

25.01.2017

 

18.01.2017

 

18.01.2017

 

Február

08.02.2017

22.02.2017

 

08.02.2017

 

15.02.2017

 

Marec

08.03.2017

22.03.2017

 

01.03.2017

22.03.2017

15.03.2017

 

Apríl

05.04.2017

19.04.2017

 

12.04.2017

 

12.04.2017

 

Máj

03.05.2017

17.05.2017

31.05.2017

03.05.2017

24.05.2017

10.05.2017

 

Jún

14.06.2017

28.06.2017

 

14.06.2017

 

07.06.2017

 

Júl

12.07.2017

26.07.2017

 

05.07.2017

26.07.2017

05.07.2017

 

August

09.08.2017

23.08.2017

 

16.08.2017

 

02.08.2017

30.08.2017

September

06.09.2017

20.09.2017

 

06.09.2017

27.09.2017

27.09.2017

 

Október

04.10.2017

18.10.2017

 

18.10.2017

 

25.10.2017

 

November

01.11.2017

15.11.2017

29.11.2017

08.11.2017

29.11.2017

22.11.2017

 

December

13.12.2017

27.12.2017

 

20.12.2017

 

20.12.2017

 

               

Odvoz tuhého domového odpadu (TDO) v Podolínci bude realizovaný prostredníctvom firmy EKOS - Stará Ľubovňa.
Prípadna zmena termínu odvozu tuhého domového odpadu (TDO) bude včas oznámená.

Poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady vznikajúce  na území mesta Podolínec na rok 2016

Nálepky na odpadové nádoby z roku 2015 platia do 5 dní po doručení rozhodnutia za TDO.

   Do jednotlivých  domov a domácnosti budú doručené rozhodnutia, kde bude uvedený počet osôb, ktoré sú trvale  alebo prechodne prihlásené v jednotlivých domácnostiach  a na základe počtu osôb evidovaných v domácnostiach bude vypočítaná ročná platba poplatku.

Podmienky zníženia a odpustenia poplatku:

1. Mesto Podolínec poplatok zníži poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov poplatok o 30 %.

2. Mesto Podolínec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť/odpustiť.

3. Mesto Podolínec odpustí poplatok v plnej výške v prípade, ak sa poplatník zdržuje počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia mesta.

To poplatník preukáže najmä:

a) potvrdením o hospitalizácii od zdravotníckeho zariadenia,

b) potvrdením o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody od ústavu na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,

c) potvrdením o pobyte od domova dôchodcov,

d) potvrdením o pobyte od detského domova,

e) potvrdením o pobyte od príslušného zahraničného úradu,

f) potvrdením o výkone práce od zahraničného zamestnávateľa, od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo od tuzemského zamestnávateľa, že práca je vykonávaná v zahraničí,

g) zmluvou, na základe ktorej vykonáva svoju činnosť s uvedením miesta výkonu práce, prípadne potvrdením o ubytovaní v ubytovacom zariadení, ak ide o živnostníka,

h) potvrdením o štúdiu v zahraničí, a to za každý semester, ktorý pripadá na dané zdaňovacie obdobie,

i) nájomnou zmluvou na byt alebo dom – v prípade, ak nie je priamo v zmluve ustanovenie o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné priložiť aj potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.

4. Mesto Podolínec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Podolínec preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.

To poplatník preukáže najmä:

a) potvrdením o hospitalizácii od zdravotníckeho zariadenia,

b) potvrdením o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody od ústavu na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,

c) potvrdením o pobyte od domova dôchodcov,

d) potvrdením o pobyte od detského domova,

e) potvrdením o pobyte od príslušného zahraničného úradu,

f) potvrdením o výkone práce od zahraničného zamestnávateľa, od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo od tuzemského zamestnávateľa, že práca je vykonávaná v zahraničí,

g) zmluvou, na základe ktorej vykonáva svoju činnosť s uvedením miesta výkonu práce, prípadne potvrdením o ubytovaní v ubytovacom zariadení, ak ide o živnostníka,

h) potvrdením o štúdiu v zahraničí,

i) nájomnou zmluvou na byt alebo dom – v prípade, ak nie je priamo v zmluve ustanovenie o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné priložiť aj potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.

5. Mesto Podolínec môže odpustiť alebo znížiť poplatok len v prípade, ak poplatník nemá voči Mestu Podolínec v čase rozhodovania o odpustení alebo znížení poplatku nevysporiadané záväzky.

Upozorňujeme, že  v prípade nezdokladovania neprítomnosti osôb na úľavy a oslobodenia písomnou formou  nebude poskytnutá úľava ani oslobodenie.

Žiadosti na úľavu a doklady je potrebné doručiť na MsÚ najneskôr do 30. septembra 2016. Doklady doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Žiadame občanov, aby poplatky  za vývoz  odpadu platili do stanovených termínov  uvedených na platobnom  výmere.

Žiadame občanov, aby  vo vlastnom záujme v zimnom období  umožnili prístup ku smetným nádobam pracovníkom firmy  EKOS.
V prípade, že nebude  dostatočne umožnený prístup k smetným nádobam na odpad. napr. pre neodhrnutý sneh v dňoch vývozu, nebude mož

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť