Daňová povinnosť do konca januára 2023

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Mesto Podolínec) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.).


Potrebné doklady

• Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO

• Daň z pozemkov:
-   doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie).

• Daň zo stavieb:
-   doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra).

• Daň z bytov:
-   doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva, LV).

• Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti

• Občiansky preukaz


Vybavuje
Referát daní  – Mgr. Ivana Barlíková 

Kontakt

tel.: 052/43 911 05 (06) 
e-mail: dane
@podolinec.eu

Tlačivo DZN - 1023.64 kB
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies