Čierne skládky odpadov

Čierne skládky odpadov

    Aj takáto je úroveň niektorých našich spoluobčanov, ktorí majú environmentálne cítenie stále na veľmi nízkej úrovni. Čierne skládky vznikajú vynášaním rôzneho typu odpadu do prírody na miesto mimo odpadových nádob a nádob separovaného zberu. Niektorí občania zakladajú čierne skládky, aj napriek tomu, že v našom meste máme zabezpečený pravidelný odvoz separovaného zberu a odvoz domového odpadu. Likvidáciu čiernych skládok v  konečnom dôsledku zaplatia všetci občania, pretože sa cena jej likvidácie premietne v nákladoch na vývoz a zber odpadu.

     Zakladaním čiernych skládok odpadov poškodzujeme vlastné životné prostredie! Odpad vysypaný do voľnej prírody je zdrojom nákaz, priameho znečistenia pôdy rôznymi cudzorodými látkami, vody ktorú pijeme a v ktorej sa každodenne umývame, ovzdušia ktoré dýchame, ohrozuje rastlinstvo a živočíchy, špatí vzhľad prostredia, a tak ohrozuje aj nás a naše deti pri hre v prírode. Občania vstúpte si do svedomia a nezakladajte čierne skládky odpadov, ktoré tak presvedčivo hovoria o „inteligencii“ ľudí, ktorí ich vytvárajú!

     Vyzývame občanov, aby pri výletoch do prírody čierne skládky fotili a tieto fotky aj s popisom lokality posielali prostredníctvom e-mailu na adresy: mpolicia@podolinec.eu, spravca@podolinec.eu
Ak ktokoľvek umiestňuje odpad v rozpore s §18 a §39 zákona o odpadoch, bez ohľadu na stupeň ochrany územia, dopúšťa sa protiprávneho konania na úseku odpadového hospodárstva. A čo s tým môžeme urobiť my? Ak máte informácie o zakladateľoch takýchto čiernych skládok, oznámte to na mestskom úrade, alebo informácie zašlite na e-mailovú adresu mpolicia@podolinec.eu. Mesto môže udeliť pokutu za takéto nelegálne konanie vo výške až 166,- EUR.
 
 
 
A čo na to ZÁKON?
 
   V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody na skládkovanie odpadov, ak sa takáto činnosť plánuje vykonávať na území s II. a III. stupňom ochrany t.j. v chránených krajinných oblastiach a národných parkoch. Na území so IV. stupňom ochrany t.j. v chránených areáloch je zakázané umiestňovať a rozširovať skládky odpadov. Na území s V. stupňom ochrany tzn. na území prírodných rezervácii a prírodných pamiatok, je taktiež zakázané znečisťovať územie nielen odpadmi, ale aj odpadkami.
 
   Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch definuje čo sa pod pojmom skládka, skládkovanie a zneškodňovanie odpadov rozumie: Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Podľa §18 ods. 3) zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo prenechať odpad na inom mieste ako na mieste určenom v súlade s týmto zákonom.
 
   Podľa §39 ods. 5) je pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov povinný ukladať komunálne odpady na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. Ak ktokoľvek umiestňuje odpad v rozpore s §18 a §39 zákona o odpadoch, bez ohľadu na stupeň ochrany územia, takže aj v I. stupni ochrany, dopúšťa sa protiprávneho konania na úseku odpadového hospodárstva.
 
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies