Bezpečná vykurovacia sezóna 2022 / 2023

 

Vážení občania,

 počas vykurovacieho  obdobia  evidujú hasiči  každoročne  zvýšený  počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch. 
V období od  septembra 2021  do  marca 2022  na území  SR  bola príčina  požiarov spôsobená  nedbalosťou  a neopatrnosťou  osôb  pri vykurovaní v 64 prípadoch s priamou škodou takmer  500 000,- eur.  Usmrtená bola jedna osoba a 9 osôb  sa zranilo.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov  a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne,  narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

Najčastejším miestom, kde dochádza  k požiarom rodinných  domov sú práve komínové telesá. Nasleduje  za nimi  požiar  kotolne  a  skladu  paliva. V priebehu niekoľkých  minút môže byť zničený celý dom.
Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor  a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným miestom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.
Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria  k najviac namáhaným  častiam stavby.  Životnosť komína je najviac ohrozovaná  prudkými  zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi  a  agresívnymi  kondenzátmi spalín horenia.

 

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné: 

 • pri používaní  plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu, 

 • pri používaní  tuhého paliva dochádza  k zaneseniu komína  a tým prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať, 

 • nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru, 

 • v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky, 

 • otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami, 

 • podlaha  okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba  chrániť nehorľavou  ochrannou  podložkou do vzdialenosti najmenej  600 mm od okrajov otvorov,   

 • jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod oplechovaním, alebo iným lemovaním, 

 • kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne, 

 • vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej podložke, 

 • nepoužívajte  k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, 

 • nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve), 

 • do kotlov, kachieľ  a krbov  patrí len určené palivo, 

 • nevychladnutý  popol po vybratí zo spotrebiča  na tuhé palivo možno  ukladať iba do nerozbitnej  plnostenovej  nádoby z nehorľavého materiálu  s uzatvárateľným  vekom, 

 • akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave, 

 • dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče, 

 • nikdy  nehaste prípadný  požiar sadzí v komíne vodou  - mohlo by dôjsť k jeho  popraskaniu, alebo dokonca  výbuchu,  (na zrazenie teploty v komíne a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok) 

 • neprekurujte  vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály, 

 • nenechávajte  bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických  a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa, 
   
 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá
  a iné materiály. 
   

Každý majiteľ, alebo užívateľ  rodinného domu  si musí  v prvom rade uvedomiť, že  za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám.  Jeho povinnosťou je zabezpečovať  ich pravidelné čistenie a kontrolu.
Majiteľ je povinný zabezpečiť  aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

 • pred pripojením spotrebiča na komín,
 • pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla,
 • pri zmene druhu paliva,
 • po stavebných úpravách na telese komína.

 

 

Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie  odporúčajú hasiči  ponechať  iba na odborníkov.

Pamätajte, čas venovaný  údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie  so spotrebičmi  sa  Vám  mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie  uvedených  opatrení  Vám  ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.  Hasiči sú vždy pripravení  Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

Úlohou a cieľom  tejto relácie je pomôcť, vysvetliť, ako aj pôsobiť na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“.
Uvedené odporúčania a rady hasičov majú slúžiť na to, aby požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.

V prípade už hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj.  Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok.  Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa  resp. vykurovacieho spotrebiča  a vypnite prívod energií.

V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112.  Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.

 

                  kpt. Ing. Peter PAZERA  
                                                                                                
                               riaditeľ 
                    Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies