Bezpečná vykurovacia sezóna 2019 / 2020

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú
práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.
Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

 • pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,
 • pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,
 • nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,
 • v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,
 • otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,
 • podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov,
 • jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod oplechovaním, alebo iným lemovaním,
 • kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,
 • vykurovacie telesá - sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej podložke,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,
 • nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)
 • do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,
 • nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu,
 • akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,
 • dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,
 • nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,
 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,
 • nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,
 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu.
Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

 • pred pripojením spotrebiča na komín,
 • pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla,
 • pri zmene druhu paliva,
 • po stavebných úpravách na telese komína.

Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút - po ohlásení je pomoc na ceste.


 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies